اسماء الهی
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢۳  کلمات کلیدی: اسما الهی ، حاجات مشروعه ، علوم غریبه ، مطالبی درباره علوم غریبه

) آورده‌اند اگر کسی در مجلسی 12000 مرتبه بگوید «یا الله یا هو» جنٌ و انس و حوش و طیور با او انس گیرند و در صحرا مطیع او گردند و جمله مخلوقات و خواص اشیاء و علوم مخفیات بر وی مکشوف گردند.

2) هر که خواهد صاحب صدق و یقین گردد و از عالم غیب انواع فتوحات ظاهری و باطنی متداتر به وی نازل گردد و هر روز بعد از فراغ فرایض صبح 1000 بار این اسماء را بخواند «یا الله یا هو».

3) و هر که نیمه شب با طهارت کامل رو به آسمان کند و 99 بار این اسم  مبارک «یا هو» را بگوید مستجاب دعا گردد و چشمه‌های معرفت از دل وی سر برزند و از علوم لدنی بانصیب گردد.

4) هر که در روز 100 مرتبه بگوید «هو الله الذی لااله الا هو» حق تعالی او را از اهل یقین می‌کند و مقام اهل تحقیق و درجات اهل توحید برسد و آنچه خواهد بر او کشف شود.

5) برای سالکان که بهتر است که دو اسم «اَلْواحدُ الْاَحَدْ» را بخوانند و ورد زبانشان سازند که دلشان به اسرار الهی و اسرار توحید پُر شود و در شب خوانده شود.

6) هر کسی که بعد از غسل صد نوبت نام مقدس «مهَیْمنْ»بگوید بر باطنها مشرف گردد.

7)هر که را طلب اسرار باطن باشد در هر شبانه روزی یک بار غسل کند و به عدد تکسیر که 1040 عدد است هر روز بخواند بعد از غسل پیش از آنکه سخن گوید تا مدت چهل روز یا هفتاد روز البته به مقصود برسد و بر قلوب خلایق مطلع گردد و باطن او را صفائی پیدا گردد که خود از آن حال متحّیر گردد و صاحب باطن شود و بعد از آنکه این حال واقع شد و به مقصود رسید هر روز صد نوبت بخواند و به روش تکسیر بر خاتم نقره کند و در انگشت کند تا دولت و صفا مدام باشد. و اگر پیش از دعوت نقش کند و در دست داشته باشد و در حین خواندن در خاتم نگاه کند زودتر به مراد برسد و آن دولت میّسر گردد و به مرتبه عالی رسد. مربع این است:

م

م

ی

م

ن

م

ن

م

ه

ی

ه

ی

م

ن

م

ن

م

ه

ی

م

ی

م

ن

م

ه

 

8)  هر که به عدد تکسیر خواند اسم مقدس «یا خبیر» را تا 21 روز از شّر نفس و حیله حسودان و مکر خصمان محفوظ ماند. و دانا شود و از ضمایر و اندیشه‌ای که در خاطر خلایق باشد و از باطن اشیاء و غیره واقف گردد. و عدد تکسیر این اسم 2436 عدد است و عدد تکسیر مع صدر مؤخر 4842 می‌باشد.

9) برای برخوردار شدن از علم اشراقی (علمی که اکتسابی نیست) در هر روز 150 مرتبه «یا علیم» خوانده شود. بهترین وقت برای گفتن این ذکر، هنگام سحر می‌باشد و حداقل تعداد این ذکر 10 مرتبه در روز است. العِلمُ نُورٌ یَقذِفُهُ اللهُ فی قَلبِ مَن یَشاءُ.  دانش حقیقی، نوری است که خداوند پرتو آن را در دل هر کس که بخواهد می‌افکند.

10) برای باز شدن دریچه‌ای از حکمت به عالم قلب و دل، بعد از نیمه شب 87 مرتبه ذکر«یا حکیم» گفته شود.

11) هر که سالک را قبض بود و فتح نشود در ریاضت و طالب مراتب بالاتر گردد به تکرار این اسم مبارک «المجید» مداومت کند ابواب سیر و سلوک بر وی گشوده گردد.

12) هر که در نیمه شب چندان اسم مبارک «حَکَم» بگوید که از خود برود باری تعالی باطن او را محرم اسرار خود گرداند و دری از عالم غیب بر دل او گشاید و اگر مرتب به آن ورد قیام نماید صفای باطن و ظاهر زیاده از آن شود که بود. و مربع این اسم را با خود همراه دارد. 

یا

ح

ک

م

ک

م

یا

ح

م

ک

ح

یا

ح

یا

م

ک

13) برای آگاه شدن از امور پنهانی در هر شبانه روز 70 مرتبه (یا بیشتر) ذکر «یا شهید» خوانده شود.

14) هر که را فرزند باشد و فتوح عالم غیب می‌خواهد و به هیچ جا گمان ندارد به مداومت این اسم بعد از هر نماز جمعه قیام کند تا چهل جمعه چون اربعین تمام شد، مقصود حاصل آید.

15) جهت پی بردن به ضمائر و معانی موجود در قلب اشخاص، مداومت شود بر ذکر «یا باطن» به تعداد 62 مرتبه.

16) برای راه یافتن به علوم غریبه، روز شنبه که متعلق به این امر است، به نیت این عمل، غسل انجام داده و دو رکعت نماز، مثل نماز صبح خوانده و سپس هفتاد هزار مرتبه بدون توقف و حرف زدن در بین ذکر گفتن، ذکر «یا بدیع» بگوید؛ سپس به تعداد 700 عدد حرف «ز» را روی کاغذ سفیدی نوشته و هنگام غروب آفتاب کاغذ را در قبرستان زیر خاک مدفون سازد و در حین مدفون کردن کاغذ، 70 مرتبه بگوید: یا مُبدِعُ یا عَلاّمُ. توجه شود که هنگام دفن کاغذ، کسی نباید عامل را ببیند. در موقع گرفتن ذکر «یا بدیع»، اگر در حالات عامل، تغییری غیر عادی پیش آید، نباید بترسد. زنان، بدون اذن شوهران خود، اجازه این کار را ندارند و توفیق نمی‌یابند.

17) هر که مداومت کند به ذکر این اسماء «اَلْقادِرُ، اَلْمُقْتَدِرُ، الْقَوِیُّ، الْقائِمُ» به عدد کبیر چهل روز پدید آید او را قوت و قدرت و توانائی در نفس که بدان غالب آید بر هر مردی سالک و سرّی عجیب در خواص این اسماء است و شرح آن در وصف نیاید و صاحب این دعوت این اسماء از مکاشفات عالم غیب بر اسرار این اسماء واقف گردد. و دعوت این اسم 116 روز است به عدد اسم و اما به عدد کبیر باید خواند و هر روز یک بار و در یک محل خواند و میان طلوع صبح صادق و برآمدن آفتاب اولی است خواند این اسم.

18) به جهت ظاهر شدن امری پنهان و حاصل شدن کشفیات در هر روز 1106 مرتبه ذکر «یا ظاهر» گفته شود.

19) هر که این اسماء «اَلاَوّلُ الْاخِرُ الظّاهِرُ الباطِن» را مداومت کند بر دعوت این نامها 70 روز به شرط مذکور در شبانه روزی به عدد تکسیر بخواند 15484 عدد است بر او ظاهر شود اسرار اهل عالم و مکشوف گردد آنچه علم ظاهر و باطن است بر صاحب دعوت و این اسم خواص ظاهر و باطن اشیاء را بدانند و بر ظاهر و باطن هر موجودی بینا و توانا گردد و باید در این کار مداومت دارد و این مربع را نوشته و با خود دارد:

الاوّل

الآخر

الظاهر

الباطن

الظاهر

الباطن

الاوّل

الآخر

الباطن

الظاهر

الآخر

الاوّل

الآخر

الاوّل

الباطن

الظاهر

20) جهت صفای نفس و محو رذائل و آراستن آن به فضائل اخلاق، و صفای باطنی و جلای قلب به جایی رسد که ضمیر مردم بر روی منکشف گردد. بعد از ساعت 12 نیمه شب، دو رکعت نماز، زیر آسمان با سر برهنه خوانده سپس در حالت ایستاده 100 مرتبه ذکر «یا حق» خوانده شود.

عدد ابجد «بحقّ»، 110 می‌باشد که مساوی با عدد «علی» است که اسم اعظم خداست؛ پس در دعاها هرگاه گفته شود «بحقّ» یعنی «علیّ» والعاقل یکفیه الاشاره ...

21)   هر که شب سوره نور را 7 بار بخواند و به عدد کبیر  اسم مبارک «یا نور» را تکرار کند نوری در باطن او ظاهر می‌شود و اگر مداومت کند آن نور در ترقّی باشد و اگر میّسر نشود البته هفت جمعه پیوسته مداومت کند و اگر در روزها به این اسم مداومت کند در ایام مذکور و شبها به عدد کبیر تکرار کند نوری در باطن او پیدا  کند و دل او را از نور الهی روشن گردد و از باطن او شعله‌های نور بر افروزد.

22)  هر که 18 شبانه روز روزی 8793 بار اسم مبارک «یا فتاح» را بخواند که سه عدد تکسیر است او را فتحی واقع شود که هرگز قبض و بسط نبیند و در باطن او را از عالم غیب فتوح منواتر رسد و چنان صفای باطنی یابد که مطلق روی از دنیا بتابد اما باید که قرائت این اسم باز نماند و بعد از این دولت هر روز پانصد نوبت کمتر نگوید.

23)  هر که 120 روز دعوت این اسم مبارک «یا کَبیر» را کند به شرایطی که در اسم «یا رحیم» گفته شده و در شبانه روز 1466 نوبت بخواند بحضور دل و خلوت اصل و اربعین آخر در خلوت نشیند و بی ضرورت بیرون نیاید و ترک حیوانات کند و حلال خورد آشکار گردد بر او ارواح انبیاء و اولیاء و مسلمین و ملائکه با او انس گیرند و بیشتر در شب با او باشند و اسرار عالم ارواح و ملکوت و عجائب عالم کبیر با او گویند و مسخر و صاحب دعوت گردد و قلوب اکابر و قضات و امرا و وزرا و ملکوک و سلاطین و رعایا و خلایق طالب دیدار و صحبت او گردند و او را بود بزرگی و در اربعین باید که شب و روز از تکرار غافل نشود و کمتر از 70000 بار نخواند و بسازد خاتمی از نقره خالص در ساعت سعد و نظرات خوب چون تثلیث و تسدیس و شرف سعدین و نقش کند حروف اسم را بر آن خاتم به این طریق اما باید که چون خاتم تمام شود روز یکشنبه یا دوشنبه یا پنجشنبه پیش از صبح غسل کند در آب روان یا در خانه خلوت و شکر وضو بگذارد و استغفار گوید و درود فرستد آنگاه خاتم در انگشت کند چون ابتدای دعوت کند باید اول با تعظیم و حضور دل بگوید «یا کبیرُ یا کبیرُ» و به خاتم نگاه کند و معنی اسم در دل گذارند. و در آخر هر مجلس «یا کبیرُ اَکْبِرنی» بگوید و چند بار درود فرستد و در اول و آخر هر دعا درود فرستادن سبب اجابت دعا است.

24) کسی که بخواهد طالب حال و اخلاص شود به این اسم مبارک «یا واجد» مداومت کند بعد از نماز بامداد 150 «یا واجدُ» بگوید آن حال و ذوق عاشقان و درویشان بر ایشان کشف می‌شود.

25) اگر بعد از نماز به این عدد قیام کند اولی واضح بود و اگر در حین طعام خوردن هر لقمه یک بار این اسم مبارک «یا واجد» را بگوید و آن طعام را بخورد. آن طعام در درون او نورانی شود و اثر او زود بر او ظاهر شود.

26)  هر که در خلوت تا نیمه شب چندان «یا ماجدُ» بگوید از حس طبیعی بیرون رود و بیهوش گردد و در آن حالت نوری در دل او افزون آید که از برتو آن نور باطن او روشن شود و در میان خلایق سر افراز گردد.

27) اگر در این دعوت به صدق و اعتقاد بود و جهت تسخیر خلایق و برای رضای خدا خواند به درجه ولایت رسد و صفای باطن وی را روی نماید و بر او منکشف گردد علوم غریبه و علم لدنّی و حالات عجیب و غریب که عدد آن 409 می‌شود و یازده برابر آن 4499 می‌شود. اسم مقدس «یا والی» را بخواند.

28) هر که مداومت کند به دعوت این اسم مبارک «یا فَصل» را 120 روز در هر شبانه روز 17000 بار، باطن او مصفا گردد و موصوف گردد و به صفات ملائکه اما باید اکثر اوقات معده او خالی باشد تا روح قوّت گیرد و قابلیّت رویت ملائکه و سیر و ملکوت اعلی حاصل آید.

29) هر که مداومت کند به دعوت این دو اسم مقدس «یا سَبُّوح یا قُدُّوس» به عدد تکسیر 247 روز میسّر گردد او را که سیر کند در ملکوت و مکشوف گردد بر وی علامات سماوی و روشن شود بر وی تسبیح و تقدیس ایشان در این دعوت شرایط کم خوردن کم خوابیدن و کم حرف زدن را باید کرد و هر روز غسل باید داشت و دوری از زنان و اکثر اوقات در لب آب روان باشد. که رزق او از غیب می‌آید.

30) این دو اسم مقدس «یا حَنّانُ یا مَنّانُ» خواص بسیار دارد هر که مداومت کند به دعوت این دو اسم به مدت 108 روز هر شبانه روزی 20000 بار در این ایام بلکه پیش از این چهار روز ترک طعام الوان کند بلکه خوی حیوانی و معده را خالی دارد و پرهیز کامل کند در این دعوت علامتی خواهد بود و بزودی ظاهر می‌شود بر او اگر پیش از دعوت پرهیز کرده و از خلق اجتناب کرده وی را هیچ ترّهم نخواهد بود و علامت اول آن است که چون از مدت دعوت او 80 روز درگذرد حاضر وقت باشد که مردی گاه گاه پیش وی آید و انواع سخنان گوید اما بیشتر سخنان وی از جهت امور دنیا باشد و نفع این جهانی و این عالم فانی اعتبار ندارد و دعوت برای این عالم فانی نکند و مراد او عالم معنی باشد و با آن شخص سخن گوید اما به ادب باشد و در نظر او گستاخی نکند و هر چه پرسد جواب گوید و جرأت ننماید به سؤال بسیار که او یکی از رجال الغیب است و از جمله مقربان چون حرمت نگاه دارد وادب رعایت کند او باوی بسی تلطّف و مهربانی کند و انواع علوم عجیب و غریب به وی آموزد که آن علم اهل الله است و خواص آن آن است که بر خاک دست زند زَر گردد او را جهت عالم باقی خواهد آموخت بلکه تعظیم باطنی نماید او متوجه دل وی خواهد بود هیچ شک نیاورد که وی مطّلع گردد و غرض از این آنکه به این علامات آن شخص را بشناسد و بداند که دعوت قبول است. بعد از آنکه آن شخص علوم غریبه عجیبه به وی آموخت اسرار بر دل صاحب دعوت ریزد و بگشاید بر دل وی آنچه در فهم و اندیشه نیامده باشد. و به دولت دو جهانی مشرّف گردد و دیده دل او را بگشاید.

ح

ن

ا

ن

 

م

ن

ا

ن

ا

ن

ح

ن

 

ا

ن

م

ن

ن

ا

ن

ح

 

ن

ا

ن

م

ن

ح

ن

ا

 

ن

م

ن

ا

31) هر که مداومت کند به این اسم مقدس «یا دَیّانُ» مدت 70 روز هر شبانه روزی 5000 بار چون مدت دعوت به اتمام رسد آن مقدار که تواند بخواند یعنی ترک نکند که احتمال رجعت دارد و از آن مقصود باز ماند چون ختم به اتمام رسد این اسم خواص بسیار دهد و عجایب بسیار ببیند و در حین دعوت امرهای غریبه بر صاحب دعوت کشف شود و صفای باطن واقع شود. از دعوت این اسم یکی آن است که در نماز دل او به غیر خدا به کسی نپردازد و از ملائکه و رجال الغیب و ارواح اولیاء بهره‌مند گردد. و باید در جای خلوت باشد و از اجتناب از خلق و الکل و شرب حلال تا زود اثر کند.


 
مطالبی در مورد علوم غریبه
ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٢  کلمات کلیدی: اسما الهی ، علوم غریبه ، مطلاب جالب درباره علوم غریبه

ابتدا ١٠٠١ مرتبه نام جلاله یا الله را بعد از نماز می خوانیم .